رویداد و وبینار

1403/2/25

هوشمند سازی صنایع و دستگاه های اجرایی کشور در برنامه هفتم توسعه