با ورود هوش مصنوعی به ایران، فعالیت های زیادی در این زمینه انجام گرفته است. ورود شرکت دانش بنیان در این حوزه سبب فراهم آوری بستری پویا برای رشد متخصصین این حوزه و ارائه فناوری‌ های هوش مصنوعی شده است.
در فایل ارائه شده تعدادی از شرکت‌های دانش بنیان فعال در حوزه 
هوش مصنوعی ایران گردآوری شده است.

شرکت های دانش بنیان در حوزه هوش مصنوعی

اخبار