پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای انجام ماموریتهای خود از تمامی اساتید، دانشجویان، نخبگان و متخصصان حوزه ICT دعوت به همکاری می نماید
.لینک شرکت در فراخوان: icteb.itrc.ac.ir