1402/4/5 دوشنبه

فناوری هوش مصنوعی یک فناوری تحول گرا است، ویژگی فناوری های تحول گرا به گونه ای است که از سویی می توانند با نوآوری و خلق فرصت های جدید، عامل افزایش بهره وری و خلق ارزش شوند و یا آنکه به دلیل نتایج غیرقابل پیشبینی و اثرات تخریب گرایانه ناشی از کاربردهای کنترل نشده ،تاثیرات سوء اقتصادی- اجتماعی و زیست محیطی ایجاد کنند.هدف از طرح پرسشنامه های ذیل بررسی اثرات مثبت یا منفی هوش مصنوعی در  حوزه های مختلف است تا از این طریق راهبردها و خط مشی لازم برای توسعه هوش مصنوعی و یا مدیریت ریسک های مربوط به آن در این حوزه تبیین گردد.

https://survey.porsline.ir/s/uVYI3moq خدمات شهری و مسکن
https://survey.porsline.ir/s/Uq26hrtw اقتصاد و خدمات مالی
https://survey.porsline.ir/s/bRw1miKi کشاورزی
https://survey.porsline.ir/s/gLAWnlqs  حمل و نقل
https://survey.porsline.ir/s/g2DjpFhZ سلامت 
https://survey.porsline.ir/s/ciLsExtO محیط زیست
https://survey.porsline.ir/s/MbeQGlQt کسب و کار
https://survey.porsline.ir/s/583mW8R3 صنعت
https://survey.porsline.ir/s/uIpRFQhF معدن

https://survey.porsline.ir/s/sm0sjZCs انرژی