1402/4/5 دوشنبه

فناوری هوش مصنوعی یک فناوری تحول گرا است، ویژگی فناوری های تحول گرا به گونه ای است که از سویی می توانند با نوآوری و خلق فرصت های جدید، عامل افزایش بهره وری و خلق ارزش شوند و یا آنکه به دلیل نتایج غیرقابل پیشبینی و اثرات تخریب گرایانه ناشی از کاربردهای کنترل نشده ،تاثیرات سوء اقتصادی-اجتماعی و زیست محیطی ایجاد کنند.هدف از طرح پرسشنامه های ذیل بررسی اثرات مثبت یا منفی هوش مصنوعی در  حوزه های مختلف است تا از این طریق راهبردها و خط مشی لازم برای توسعه هوش مصنوعی و یا مدیریت ریسک های مربوط به آن در این حوزه تبیین گردد.

سلامت 
خدمات شهری و مسکن 

مالی و بانکی 
حمل ونقل 

کشاورزی 
کسب و کار 
صنعت 
معدن 
محیط زیست 
انرژی