کتابچه های کاربردی هوش مصنوعی در حوزه های اولویت دار
اشتراک گذاری خبر:
1401/4/23

کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه انرژی

در این کتابچه به بررسی موارد کاربردی هوش مصنوعی در حوزه انرژی و نیز آخرین تحولات استفاده از هوش مصنوعی در
این حوزه پرداخته شده است. در این کتابچه برای فهم و درک بهتر موارد کاربردی هوش مصنوعی در این زمینه و همچنین
دسته بندی درست کاربردها، درخت‌واره موارد کاربرد هوش مصنوعی بر مبنای زیر حوزه‌ها ترسیم و عناوین موارد کاربرد
معرفی شد. این زیر حوزه‌ها شامل (۱) نفت و گاز، (۲) انرژی الکتریکی و (۳) انرژیهای تجدیدپذیر می‌باشند.
تحلیل و ارزیابی شرکت‌های داخلی ارائه‌دهندة خدمات مرتبط با کاربرد‌های هوش مصنوعی در حوزه انرژی، از دیگر مواردی است
که در این کتابچه به آن پرداخته شده است. ۱۶ شرکت فعال ایرانی در این حوزه شناسایی شد که تمرکز آن‌ها عمدتاً
بر روی توسعه محصولات مبتنی بر کاربردهای هوش مصنوعی در رابطه با انرژی الکتریکی است. در شرکتهای ذکر شده در
سطح داخلی، اغلب درجه استفاده از هوش مصنوعی بسیار اندک می‌‌باشد. به عبارتی دیگر، محصولاتی را که تاکنون در
شرکتهای داخلی ارائه شده اند، می توان به‌عنوان برنامه‌های کاربردی ابتدایی در نظر گرفت که هنوز جای زیادی برای پیشرفت و
استفاده از روش‌های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین دارند.
فناوری هوش مصنوعی یک فناوری تحول گرا است، ویژگی فناوری های تحول گرا به گونه ای است که از سویی می توانند با نوآوری و خلق فرصت های جدید، عامل افزایش بهره وری و خلق ارزش شوند و یا آنکه به دلیل نتایج غیرقابل پیشبینی و اثرات تخریب گرایانه ناشی از کاربردهای کنترل نشده ،تاثیرات سوء اقتصادی- اجتماعی و زیست محیطی ایجاد کنند.هدف از طرح پرسشنامه های ذیل بررسی اثرات مثبت یا منفی هوش مصنوعی در  حوزه های مختلف است تا از این طریق راهبردها و خط مشی لازم برای توسعه هوش مصنوعی و یا مدیریت ریسک های مربوط به آن در این حوزه تبیین گردد.

فايل ها

 
امتیاز دهی