کتابچه های کاربردی هوش مصنوعی در حوزه های اولویت دار
اشتراک گذاری خبر:
1401/4/23

کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه حمل و نقل

در این کتابچه به بررسی موارد کاربردی هوش مصنوعی در حوزه حمل‌ونقل و نیز آخرین تحولات استفاده از هوش مصنوعی
در این حوزه پرداخته شده است. در این کتابچه برای فهم و درک بهتر موارد کاربردی هوش مصنوعی در این زمینه و همچنین
دسته بندی کاربردها، درخت‌واره موارد کاربرد هوش مصنوعی بر مبنای زیر حوزه‌ها ترسیم و عناوین موارد کاربرد معرفی شد.
این زیر حوزه‌ها شامل (۱) حمل‌ونقل زمینی، (۲) حمل‌ونقل دریایی و (۳) حمل‌ونقل هوایی می‌باشند.
تحلیل و ارزیابی شرکت‌های داخلی ارائه‌دهنده خدمات مرتبط با کاربرد‌های هوش مصنوعی در حوزه حمل‌ونقل، از دیگر
مواردی است که در این کتابچه به آن پرداخته شده است. ۳۳ شرکت فعال ایرانی در این حوزه شناسایی شد که تمرکز آن‌ها عمدتاً
بر روی کاربردهای هوش مصنوعی در زمینه های مسیریابی سفر و تشخیص پلاک خودرو است.

فايل ها

 
امتیاز دهی