کتابچه های کاربردی هوش مصنوعی در حوزه های اولویت دار
اشتراک گذاری خبر:
1401/4/23

کاربردهای هوش مصنوعی در محیط زیست

در این کتابچه به بررسی موارد کاربردی هوش مصنوعی در حوزه محیطزیست و نیز آخرین تحولات استفاده از هوش
مصنوعی در این حوزه پرداخته شده است. برای فهم و درک بهتر موارد کاربردی هوش مصنوعی در این زمینه و همچنین
دسته بندی درست کاربردها، درخت‌واره موارد کاربرد هوش مصنوعی بر مبنای زیر حوزه‌ها ترسیم و عناوین موارد کاربردی
معرفی شده است. این زیر حوزه‌ها شامل (۱) آب‌وهوا، (۲) بومشناسی گیاهان، (۳) بوم‌شناسی حیوانات، (۴) مدیریت آب، (۵)
خاک، (۶) مدیریت پسماند و (۷) حفاظت می‌باشند. همچنین، روش‌های یادگیری ماشین، انواع داده ها، پلتفرم‌ها و ابزارهای
مناسب، تخصص‌های مورد نیاز و روند پردازش توسط هوش مصنوعی مورد بررسی قرار گرفته است.
تحلیل و ارزیابی شرکت‌های داخلی ارائه‌ دهنده خدمات مرتبط با کاربرد‌های هوش مصنوعی در حوزه محیطزیست، از دیگر
مواردی است که در این کتابچه به آن پرداخته شده است.

فايل ها

 
امتیاز دهی