کتابچه های کاربردی هوش مصنوعی در حوزه های اولویت دار
اشتراک گذاری خبر:
1401/4/23

کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه اقتصاد و خدمات مالی

در این کتابچه ضمن بررسی موارد کاربردی هوش مصنوعی در حوزه اقتصاد و خدمات مالی به وضعیت تأثیرپذیری این حوزه
از فناوری هوش مصنوعی نیز پرداخته شده است. جهت استخراج موارد کاربردی شخصیسازی شده برای سیستم اقتصاد و خدمات
مالی ایران، ابتدا بخش‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد و امور دارایی که دارای قابلیت پیاده‌سازی هوش مصنوعی هستند،
گزینش شده و سپس درخت واره موارد کاربرد هوش مصنوعی بر مبنای زیر حوزه‌ها ترسیم و عناوین موارد کاربرد معرفی شده
است. این زیر حوزه‌ها مشتمل بر (۱) بانک مرکزی، (۲) صنعت بانکداری، (۳) صنعت بیمه، (۴) بازار سرمایه، (۵) نظام
مالیاتی و (۶) حسابرسی می باشند، همچنین از مجموع ۴۶ مورد کاربرد استخراج شده، ۱۳ مورد مربوط به بانک مرکزی، ۹
مورد مربوط به صنعت بیمه، ۸ مورد مربوط به صنعت بانکداری، ۶ مورد مربوط به بازار سرمایه، ۵ مورد مربوط به نظام
مالیاتی و ۵ مورد نیز مربوط به حسابرسی هستند که تعداد موارد کاربردی استخراج شده در هر زیر حوزه، حاکی از میزان
تأثیرپذیری و قابلیت پیاده‌سازی هوش مصنوعی در آن زیر حوزه نسبت به سایرین می باشد.

فايل ها

 
امتیاز دهی