کتابچه های کاربردی هوش مصنوعی در حوزه های اولویت دار
اشتراک گذاری خبر:
1401/4/23

کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه خدمات شهری و مسکن

در این کتابچه ضمن بررسی موارد کاربردی هوش مصنوعی در حوزه خدمات شهری و مسکن به آخرین تحولات استفاده از
هوش مصنوعی در این حوزه نیز پرداخته شده است و برای فهم و درک بهتر موارد کاربردی هوش مصنوعی در این زمینه و
همچنین دسته بندی درست کاربردها، درخت واره موارد کاربرد هوش مصنوعی بر مبنای زیر حوزه‌ها ترسیم و عناوین موارد
کاربرد معرفی شده است. به دلیل خاص بودن، تعدد و تنوع موارد کاربردی در زمینه خدمات شهری و مسکن، کاربردهای هوش
مصنوعی در این دو حوزه به‌صورت جداگانه مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. در حوزه مسکن، زیر حوزه‌ها شامل ۱)
مدیریت ساختوساز و ۲) خانه هوشمند می‌باشند و در حوزه خدمات شهری نیز کاربردهای هوش مصنوعی به صورت مجزا
مورد بررسی قرار گرفته است؛ این کاربردها به ۴ حوزه اصلی و ۲۵ حوزه فرعی دستهبندی شده اند که بیشترین تمرکز در حوزه
خدمات شهری به شهر هوشمند منتهی شده که در قالب تحرک هوشمند، محیط هوشمند و زندگی هوشمند قرار گرفته و همچنین
بحث خانه هوشمند نیز به طور مفصل در حوزه مسکن، بررسی شده است.

فايل ها

 
امتیاز دهی