کتابچه های کاربردی هوش مصنوعی در حوزه های اولویت دار
اشتراک گذاری خبر:
1401/4/23

کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه معدن

در این کتابچه به بررسی موارد کاربردی هوش مصنوعی در حوزه معدن و نیز آخرین تحولات استفاده از هوش مصنوعی در
این حوزه پرداخته شده است. برای فهم و درک بهتر موارد کاربردی هوش مصنوعی در این زمینه و همچنین دسته بندی درست
کاربردها، درخت‌واره موارد کاربرد هوش مصنوعی بر مبنای زیر حوزه‌ها ترسیم و عناوین موارد کاربرد معرفی شده است. این
زیر حوزه‌ها شامل (۱) اکتشاف، (۲) استخراج و (۳) بازسازی و احیای زمین می‌باشند.
تحلیل و ارزیابی شرکت‌های داخلی ارائه‌دهنده خدمات مرتبط با کاربرد‌های هوش مصنوعی در حوزه معدن، از دیگر مواردی
است که در این کتابچه به آن پرداخته شده است. 

فايل ها

 
امتیاز دهی