کتابچه های کاربردی هوش مصنوعی در حوزه های اولویت دار
اشتراک گذاری خبر:
1401/4/23

کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه صنعت

در این کتابچه به بررسی موارد کاربردی هوش مصنوعی در حوزة صنعت و نیز وضعیت تأثیرپذیری این حوزه از فناوری
هوش مصنوعی پرداخته شده است. جهت استخراج درخت واره موارد کاربردی برای حوزه صنعت، ابتدا مطالعات پیشین انجام‌شده
و مقالات منتشر‌شده در این حوزه مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس نتایج حاصله، بخش‌هایی که قابلیت پیاده‌سازی هوش
مصنوعی در آن‌ها وجود دارد، گزینش شده و سپس در بخش اصلی درخت واره موارد کاربرد هوش مصنوعی بر مبنای زیر
حوزه‌ها ترسیم و عناوین موارد کاربردی معرفی شده است. این زیر حوزه‌ها شامل (۱) مدیریت تعمیر و نگهداری، (۲) مدیریت
کیفیت، (۳) برنامه ریزی و کنترل تولید، (۴) مدیریت زنجیره تأمین و (۵) ربات‌های صنعتی و همزاد دیجیتال می‌باشند (تمرکز این
کتابچه بیشتر بر روی موارد کاربردی هوش مصنوعی در زمینه‌های فنی صنعت تولید است و موارد کاربردی مربوط به تجارت و
مدیریت، کشاورزی و سایر صنایع مورد توجه نبوده است). از مجموع ۱۶ مورد کاربرد استخراج شده، ۳ مورد مربوط به مدیریت
تعمیر و نگهداری، ۴ مورد مربوط به مدیریت کیفیت، ۳ مورد مربوط به برنامهریزی و کنترل تولید، ۴ مورد مربوط به مدیریت
زنجیره تأمین و ۲ مورد مربوط به ربات‌های صنعتی و همزاد دیجیتال هستند. تحلیل و ارزیابی شرکت‌های ارائه‌ دهنده خدمات
مرتبط با کاربرد‌های هوش مصنوعی در حوزه صنعت، از دیگر مواردی است که در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است.

فايل ها

 
امتیاز دهی