فراخوان

بيشتر
اشتراک گذاری خبر:
1402/11/10

فراخوان دریافت مقاله با محوریت الزامات قانونگذاری در حوزه هوش مصنوعی

 
امتیاز دهی