کارگاه

بيشتر
اشتراک گذاری خبر:
1402/10/24

کارگاه آموزشی هوش مصنوعی و کاربرد آن در علوم انسانی ــ اسلامی

کارگاه آموزشی هوش مصنوعیو کاربرد آن در علوم انسانی ــ اسلامی
* دکتر سید امیر سخاوتیانرئیس دانشکده مطالعات بنیادین هوش مصنوعی دانشگاه آزاد اسلامی قـم؛
* دکتر مصطفی قبائیعضو هیات علمی و مدیرگروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی قم
- زمان : یکشنبه 24 دی 1402ساعت 9
- جلسه حضوری:
قم، پردیسان، نبش میدان علوم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه سالن حکمت 
جلسه مجازی:
https://skyroom.online/ch/rihu/edu1
 
امتیاز دهی